Lista cu documentele de interes public/ documentele produse/gestionate de instituție

      MINISTERUL  AFACERILOR  INTERNE

 INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL PRAHOVA

 

Lista informațiilor de interes public comunicate din oficiu, în conformitate cu prevederile art. 5 alin (1), din

Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare:

 

 1. Lista actelor normative in baza carora functioneaza Instituția Prefectului, în conformitate cu prevederile art. 5 alin (1), lit. a din Legea nr. 544/2001:
 2. Organigrama Instituției Prefectului;
 3. Regulamentul de organizare si functionare a Instituției Prefectului – Județul Prahova;
 4. Datele de identificare a conducătorilor instituției și a persoanelor responsabile cu implementarea prefvederilor Legii nr. 544/2001 (nume, prenume, funcția):
  • Virgiliu-Daniel NANU Prefect

                  Tel. 0244/514015; fax 0244/546067

 • Emil DRĂGĂNESCU Subprefect

                Tel. 0244/514015; fax 0244/546067

 • Marius SOARE Subprefect

                Tel. 0244/514015; fax 0244/546067

 • Ioana Bumbăcea – Consilier Cancelarie Prefect – pentru relația cu mass-media

Tel. 0244/514015; fax 0244/546067

 • Elena Ozana GEORGESCU consilier – persona desemnată pentru implementarea prevederilor Legii nr. 544/2001

Tel. 0244/593415; fax 0244/546067

 1. Bugetul instituției;
 2. Bilantul contabil;
 3. Contractele de achizitii publice;
 4. Situatia veniturilor salariale nete achitate personalului Institutiei Prefectului;
 5. Situatia platilor efectuate;
 6. Programul de funcționare;
 7. Programul de relații cu publicul;
 8. Program audiențe;
 9. Raportul anual de activitate al Institutiei Prefectului Județului Prahova;
 10. Ordinele Prefectului cu caracter normativ;
 11. Comunicate de presa, informari despre evenimente recente la care participa conducerea instituției;
 12. Notificari privind actele administrative (hotarari ale consiliilor locale si judetean, dispozitii ale presedintelui consiliului judetean si ale primarilor) adoptate sau emise cu incalcarea legii;
 13. Situatiile statistice transmise trimestrial si anual cu privire la controlul actelor administrative emise sau adoptate de autoritatile publice locale sau judetene;
 14. Informatii privind stadiul de solutionare a dosarelor avand ca obiect cererile de chemare in judecata, formulate de prefectul judetului Prahova impotriva actelor administrative, conform prevederilor art.134 si 135 din Legea nr.215/2001;
 15. Informatii statistice semestriale privind petitiile adresate prefecturii;
 16. Informatii privind proiectele de hotarari de guvern initiate de catre Instituția Prefectului, din oficiu sau la solicitarea autoritatilor publice locale, institutiilor publice, persoanelor fizice si juridice;
 17. Date tehnice si statistice conform atributiilor prefectului privind organizarea de alegeri locale, parlamentare si prezidentiale, generale sau partiale;
 18. Date statistice privind dosarele constituite in baza Legii nr. 10/2001;
 19. Date si informatii privind aplicarea Legii nr.10/2001, respectiv:
  • numarul notificarilor inregistrate la prefectura precum si cele aflate in evidenta biroului judetean;
  • numarul imobilelor restituite in natura de autoritatile administratiei publice locale;
  • numarul ofertelor privind acordarea despagubirilor banesti si cuantumul acestora;
  • numarul ofertelor privind acordarea celorlalte tipuri de masuri reparatorii prevazute de Legea nr.10/2001 si cuantumul acestora.
 20. Date si informatii privind aplicarea Legii nr.290/2003:
  • componenta comisiei, data si locul desfasurarii sedintelor comisiei;
  • numarul cererilor depuse, numarul cererilor aprobate si cuantumul despagubirilor sau compensatiilor acordate.
 21. Date si informatii din programul de dezvoltare economica si sociala a judetului Prahova;
 22. Situatii informative privind stadiul aplicarii legilor fondului funciar;
 23. Situatii statistice privind reconstituirea dreptului de proprietate privat asupra terenurilor pentru beneficiarii Legii nr.42/1990 si nr.44/1994;
 24. Programul anual al eliberarii titlurilor de proprietate;
 25. Componenta comisiilor locale pentru aplicarea legilor fondului funciar;
 26. Lista serviciilor publice deconcentrate: adresa, telefon, functii, conducere;
 27. Declaratiile de avere si de interese ale functionarilor publici;
 28. Anunturile de concurs privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante.
 29. Ghidul pentru exercitarea drepturilor de catre persoanele ale caror date cu caracter personal sunt prelucrate în cadrul Institutiei Prefectului Județului Prahova;
 30. Raportul anual privind accesul la informatiile de interes public;
 31. Buletinul informativ cu informatiile de interes public care se comunica din oficiu, conform art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.
 32. Taxe și tarife aplicate:
 • pentru permisul de conducere;
 • de examinare în vederea obtinerii permisului de conducere;
 • pentru pasaportul simplu electronic si pasaportul simplu temporar.
 • pentru înmatriculare a vehiculelor;
 • autorizare provizorie;
 • autorizare pentru probe;
 • tarifele placilor cu numere de înmatriculare si ale serviciilor aferente;
 • tarifele pentru certificatele de înmatriculare;
 • tarifele pentru autorizatiile provizorii.

 

Documentele gestionate şi/sau produse în cadrul instituţiei,

în conformitate cu prevederile art. 5 alin (1), lit. h din Legea nr. 544/2001

 

 • Regulametul de organizare și funcționare,
 • Regulamentul de ordine interioară,
 • Organigrama instituției
 • Comunicate de presă,
 • Informări cu privire la indeplinirea obiectivelor cuprinse in Strategia de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015 – 2020,
 • Proceduri interne
 • Proceduri prealabile în contenciosul administrativ,
 • Dosare de instanță în care Instituția Prefectului județul Prahova sau Comisia Județeană pentru stabilirea dreptului la proprietate privată asupra terenurilor Prahova au calitate procesuală,
 • Dosare privind acte administrative emise de către autoritatile locale, atacate la instanțele de contencios administrativ de catre Prefectul judetului Prahova,
 • Documente privind activitatea de aplicare a Apostilei
 • Petitii si răspunsuri, în baza O.G. 27/2002
 • Documetații referitoare la aplicarea prevederilor legilor proprietății
 • Documetații referitoare la aplicarea prevederilor Legii nr. 10/ 2001,
 • Cereri pentru acordarea de despăgubiri în baza Legii nr. 290/2003,
 • Rapoarte si informari cu privire la activitatea de relații publice;
 • Proiecte de hotărâri de guvern, inițiate de către prefect și de către președintele Consiliului Județean Prahova;
 • Ordine ale Prefectului județului Prahova și referatele de fundamentare ale acestora – conform legislației specifice serviciului
 • Avize de legalitate la proiectele de ordin ale prefectului
 • Referate și circulare, note de informare, adrese;
 • Documente privind activitatea serviciilor publice deconcentrate de la nivelul judetului Prahova;
 • Raportări anuale
 • Informari cu privire la starea economica si sociala a judetului;
 • Documente secretariate tehnice comisii și Colegiul Prefectural;
 • Propuneri de modificări legislative, în zona socială;
 • Hotarari ale Colegiului Prefectural al județului Prahova;
 • Documente privind modalitățile de accesare a fondurilor europene
 • Informari in domeniul afacerilor europene
 • Documente privind monitorizarea derulării proiectelor finantate prin fonduri europene la nivelul județului Prahova
 • Documente privind urmărirea aplicarea legislației naționale în concordanță cu cap. III din aquis-ul comunitar
 • Hotârâri ale Comitetului Județean pentru Situații de Urgență
 • Rapoarte, informări, note de constatre și evaluări în zona situațiilor de urgență;
 • Planuri de acțiune privind măsuri de prevenire a apariției a unor situații de urgentă (caniculă, sezon iarnă)
 • Programe de măsuri privind prevenirea și combaterea unor epidemii, epizootii
 • Solicitările depuse in baza Legii nr. 544/2001, privitor la liberul acces la informatiile de interes public și răspunsurile acestora;
 • Documente, raportari, privitoare la aplicare dispozitiilor Legii nr. 544/2001, și a Legii nr. 52/2003, privind transparenta decizională în administratia publica
 • Documente contabile
 • Bilanțul contabil
 • Bugetul
 • Contracte achziții publice
 • Statul de funcții,
 • Declarații de avere și declarații de interese
 • Documente privind:
  • Autorizația de circulație provizorie
  • Duplicat al certificatului de înmatriculare
  • Eliberarea unui nou certificat de înmatriculare
  • Furnizarea unor noi plăcuțe de înmatriculare
  • Înmatricularea permanentă sau înmatricularea temporară
  • Radierea din circulație a vehiculelor
  • Transcrierea transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul
  • Documente necesare programarii si reprogramarii in vederea obtinerii permisului de conducere si documente necesare redobandirii permisului de conducere
  • Eliberarea permisului de conducere
  • Preschimbarea permiselor de conducere emise de catre alte state
  • Preschimbarea permiselor de conducere ale cetatenilor romani cu domiciliul in Romania si care se afla temporar in strainatate
  • Eliberare documente și plăci de înmatriculare
  • Preluare cereri de pierdere sau furt carte de identitate a vehiculelor
  • Lista cuprinzând statele membre emitente de permise de conducere naționale ce pot fi schimbate fără examinarea sau testarea deținătorilor unor astfel de permise
  • Lista cuprinzând statele membre ale Convenției asupra circulației rutiere emitente de permise de conducere naționale ce pot fi schimbate fără examinarea sau testarea deținătorilor unor astfel de permise
  • Lista cuprinzând statele care nu sunt membre ale Convenției asupra circulației rutiere emitente de permise de conducere naționale ce pot fi schimbate fără examinarea sau testarea persoanelor posesoare ale unor astfel de permise
 • Documente privind:
  • Eliberarea pașaportului simplu electronic în cazul persoanelor majore
  • Eliberarea pașaportului simplu electronic în cazul minorilor care nu au împlinit varsta de 14 ani
  • Eliberarea pașaportului simplu electronic în cazul minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani
  • Eliberarea pașaportului simplu electronic CRDS
  • Eliberarea pașaportului simplu temporar în cazul persoanelor majore
  • Eliberarea pașaportului simplu temporar în cazul minorilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani
  • Eliberarea pașaportului simplu temporar în cazul minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani
  • Eliberarea pașaportului simplu temporar CRDS
  • Condițiile de valabilitate ale declarațiilor părinților
  • Pierderea, furtul sau distrugerea pașaportului