DECONTAREA CHELTUIELILOR DE CAZARE ȘI HRANĂ A PERSOANELOR SOSITE DIN ZONA DE CONFLICT, GĂZDUITE DE PERSOANE FIZICE ȘI JURIDICE

DECONTAREA CHELTUIELILOR PENTRU PERSOANE JURIDICE

Conform prevederilor legale în vigoare, Inspectoratul pentru Situații de Urgență al județului Prahova poate încheia contracte de furnizare a serviciilor de cazare cu operatorii economici stabiliți prin Hotărârea nr. 21/08.03.2022 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență privind stabilirea spaţiilor temporare de cazare pentru cetăţenii străini sau apatrizi aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, în valoare de 50 lei/zi/persoană și până la 100 de lei prin procedură de achiziție, dar numai după ocuparea locurilor aferente sumei de 50 lei.

Facem precizarea că la nivelul județului au fost semnate trei protocoale de colaborare însă, până la acest moment, nu au fost efectuate plăți, întrucât nu au fost primite facturi/ deconturi de la instituțiile publice care asigură cazarea și hrana persoanelor.

 

DECONTAREA CHELTUIELILOR PENTRU PERSOANE FIZICE

             Pentru cazare: cuantumul este de 50 lei/zi/persoană și se asigură conform OUG 28/2022; mecanismul de plată se află în procedură de aprobare prin hotărâre de guvern;

             Pentru hrană: cuantumul este de 20 lei/zi/persoană și se asigură conform HG 336/2022, astfel:

  • Persoanele fizice depun în primele 3 zile lucrătoare ale fiecărei luni pentru luna precedentă, la autoritățile administrației publice locale ale unităților administrativ teritoriale pe raza cărora se află locuința în care sunt găzduiți cetățenii din Ucraina, o cerere în care se precizează: numărul persoanelor găzduite, numele și prenumele acestora, localitățile din care aceștia declară că provin și intervalul de timp pentru care solicită decontarea cheltuielilor; aceasta trebuie însoțită de o declarație pe proprie răspundere care să ateste veridicitatea informațiilor cuprinse în cerere, copia actului de identitate al solicitantului și documente care atestă dreptul de folosință asupra locuinței în care sunt găzduiți cetățenii din Ucraina. Cererile depuse la autoritățile publice locale se soluționează în luna următoare;
  • Autoritățile administrației publice locale ale unităților administrativ teritoriale care au primit astfel de cereri întocmesc situații centralizatoare cu numele și prenumele fiecărei persoane fizice solicitante, numărul cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona de conflict, găzduiți, numărul zilelor de găzduire, precum și suma solicitată de fiecare persoană fizică, conform anexei 3 la HG 336/2022.

În termen de 3 zile lucrătoare, autoritățile administrației publice locale transmit situațiile centralizatoare, întocmite și certificate pentru realitate, Inspectoratului pentru Situații de Urgență al județului Prahova, după caz, precum și spre informare Instituției Prefectului.

În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea sumelor de la inspectorat autoritățile administrației publice locale efectuează plata sumelor cuvenite către beneficiari, în numerar sau prin virament bancar, în funcție de opțiunea înscrisă în cerere.