Mecanismul de decontare a cheltuielilor cu hrana și cazarea cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, găzduiți de persoane fizice

În data de 8 aprilie 2022 a fost publicată Hotărârea de Guvern pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.336/2022 privind stabilirea mecanismului de decontare din bugetul inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă/Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov a cheltuielilor cu hrana cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, găzduiţi de persoane fizice, precum şi pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne.

Actul normativ include în mecanismul de decontare pentru persoanele fizice care găzduiesc cetățeni străini sau apatrizi aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, pe lângă cheltuielile cu hrana și cheltuielile referitoare la cazarea acestora. Este vorba de 20 de lei/zi pentru fiecare persoană sumă alocată pentru cheltuieli cu hrana și 50 de lei pe zi sumă alocată pentru cheltuieli cu cazarea.

Pentru finanțarea acestor cheltuieli, se alocă suma de 45 de milioane lei din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziția guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022.

Această sumă este estimată să asigure un sprijin financiar de 50 lei/zi/persoană găzduită pentru acoperirea cheltuielilor necesare pentru cazarea unui număr mediu de 15.000 cetățeni, pentru o perioadă de 60 de zile.

Pentru finanțarea și decontarea cheltuielilor cu hrana prin Hotărârea de Guvern 336/2022 a fost alocată din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziția guvernului suma de 18 milioane lei.

!!!  Mecanismul de decontare a cheltuielilor de cazare este identic celui utilizat pentru decontarea cheltuielilor pentru hrană.

  • Persoanele fizice depun în primele 3 zile lucrătoare ale fiecărei luni pentru luna precedentă, la autoritățile administrației publice locale ale unităților administrativ teritoriale pe raza cărora se află locuința în care sunt găzduiți cetățenii din Ucraina, o cerere în care se precizează: numărul persoanelor găzduite, numele și prenumele acestora, localitățile din care aceștia declară că provin și intervalul de timp pentru care solicită decontarea cheltuielilor; aceasta trebuie însoțită de o declarație pe proprie răspundere care să ateste veridicitatea informațiilor cuprinse în cerere, copia actului de identitate al solicitantului și documente care atestă dreptul de folosință asupra locuinței în care sunt găzduiți cetățenii din Ucraina. Cererile depuse la autoritățile publice locale se soluționează în luna următoare;
  • Autoritățile administrației publice locale ale unităților administrativ teritoriale care au primit astfel de cereri întocmesc situații centralizatoare cu numele și prenumele fiecărei persoane fizice solicitante, numărul cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona de conflict, găzduiți, numărul zilelor de găzduire, precum și suma solicitată de fiecare persoană fizică, conform anexei 3 la HG 336/2022.

În termen de 3 zile lucrătoare, autoritățile administrației publice locale transmit situațiile centralizatoare, întocmite și certificate pentru realitate, Inspectoratului pentru Situații de Urgență al județului Prahova, după caz, precum și spre informare Instituției Prefectului.

În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea sumelor de la inspectorat autoritățile administrației publice locale efectuează plata sumelor cuvenite către beneficiari, în numerar sau prin virament bancar, în funcție de opțiunea înscrisă în cerere.

Sari la conținut