ACTIVITATE A INSPECTORATULUI GENERAL PENTRU IMIGRĂRI PE TEMA REFUGIAȚILOR

Potrivit HOTĂRÂRII GUVERNULUI ROMÂNIEI nr. 639 din 20 iunie 2007, privind structura organizatorică şi atribuţiile Inspectoratului General pentru Imigrări, instituția noastră, este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor, care exercită atribuţiile ce îi sunt date prin lege pentru implementarea politicilor României în domeniile migraţiei, azilului şi al integrării străinilor, precum şi a legislaţiei relevante în aceste domenii.

Având în vedere existenţa unui aflux masiv de persoane strămutate din Ucraina pe fondul conflictului militar din această țară, în temeiul HOTĂRÂRII nr. 367 din 18 martie 2022, privind stabilirea unor condiţii de asigurare a protecţiei temporare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul străinilor, Inspectoratul General pentru Imigrări va asigura emiterea documentelor de protecție temporară următoarelor categorii de persoane:

a) cetățeni ucraineni care au locuit în Ucraina înainte de data de 24.02.2022, indiferent de momentul părăsirii teritoriului Ucrainei;

b) cetățeni terți non-ucraineni sau apatrizi care beneficiau în Ucraina înainte de 24.02.2022 de o formă de protecție internațională sau o formă echivalentă națională de protecție;

c) membrii de familie ai persoanelor prevăzute la lit. a) și b):

 • Soțul/soția
 • Copiii minori necăsătoriți ai beneficiarilor sau ai soțului/soției, legitimi/născuți în afara căsătoriei/adoptați
 • alte rude apropiate care trăiau împreună, ca parte a familiei, atunci când au avut loc evenimentele care au condus la afluxul masiv de persoane strămutate și care erau în acel moment în totalitate sau în principal dependente de un beneficiar

d) cetățenii terți non-ucraineni și apatrizii care dovedesc că au rezidență legală în Ucraina, în baza unui permis de ședere permanent emis în conformitate cu legislația ucraineană și care nu se pot întoarce, în condiții sigure și stabile, în țara sau în regiunea de origine.

***

Ce presupune calitatea de beneficiar al protecției temporare?

În contextul afluxului masiv de persoane strămutate din Ucraina, protecția temporară vi se va aplica dacă faceți parte din una dintre următoarele categorii de persoane:

 1. a) cetățeni ucraineni care au locuit în Ucraina înainte de data de 24.02.2022, indiferent de momentul părăsirii teritoriului Ucrainei;
 2. b) cetățeni terți non-ucraineni sau apatrizi care beneficiau în Ucraina înainte de 24.02.2022 de o formă de protecție internațională sau o formă echivalentă națională de protecție;
 3. c) membrii de familie ai persoanelor prevăzute la lit. a) și b), indiferent dacă membrul de familie se poate întoarce în condiții de siguranță și durabile în țara sau regiunea sa de origine;
 4. d) cetățenii terți non-ucraineni și apatrizii care dovedesc că au rezidență legală în Ucraina, în baza unui permis de ședere permanent emis în conformitate cu legislația ucraineană și care nu se pot întoarce, în condiții durabile și de siguranță, în țara sau în regiunea de origine.

Pot decide în ce țară să beneficiez de protecție temporară?

Pentru a beneficia de drepturile conferite prin protecție temporară, vi se va elibera un permis de ședere.

Dacă doriți să beneficiați de protecție temporară în România, vă veți adresa autorităților competente. Dacă vi s-a eliberat în România un permis de ședere în calitate de beneficiar al protecției temporare, puteți beneficia de drepturile care decurg din protecția temporară numai în România.

Puteți să beneficiați de drepturile care decurg din protecția temporară în orice stat membru al Uniunii Europene care vă eliberează permisul de ședere. Dacă ajungeți pe teritoriul altui stat membru, puteți să vă adresați autorităților competente și să beneficiați de aceste drepturi.

Care sunt pașii de urmat pentru înregistrarea ca beneficiar al protecției temporare?

Veți beneficia de drepturile conferite prin protecție temporară dacă vă aflați pe teritoriul României sau într-un punct de trecere a frontierei, inclusiv în zona de tranzit și vă adresați autorităților competente.

La momentul prezentării în fața autorităților vi se preia imaginea facială și vi se înregistrează următoarele date:

 1. a) nume și prenume
 2. b) data nașterii;
 3. c) cetățenia;
 4. d) sex;
 5. e) identitate;
 6. f) stare civilă;
 7. g) situație familială;
 8. h) legături de familie;
 9. i) adresa în România.

Care sunt drepturile pe care le am ca beneficiar al protecției temporare?

 1. a) de a mi se elibera un document prin care mi se acordă permisiunea de a rămâne pe teritoriul României;
 2. b) de a fi informaţi, în scris, într-o limbă pe care se presupune că o înţeleg, cu privire la prevederile referitoare la protecţia temporară;
 3. c) de a fi angajat în muncă de persoane fizice sau juridice, de a desfăşura activităţi independente, respectând regulile aplicabile profesiei, precum şi activităţi precum oportunităţi educative pentru adulţi, pregătire vocaţională şi experienţă practică de lucru, în condiţiile legii;
 4. d) de a beneficia, la cerere, de asistenţa necesară pentru întreţinere, în situaţia în care nu dispun de mijloacele materiale necesare;
 5. e) dreptul de a primi gratuit asistenţă medicală primară şi tratament corespunzător, asistenţă medicală spitalicească de urgenţă, precum şi asistenţă medicală şi tratament gratuit în cazurile de boli acute sau cronice care îi pun viaţa în pericol iminent, prin sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat.
 6. f) de a primi o asistenţă medicală adecvată dacă am nevoi speciale;
 7. g) de a avea acces la sistemul de învăţământ de stat în condiţiile prevăzute de lege pentru cetăţenii români, dacă nu am împlinit vârsta de 18 ani.

Ce obligaţii am în calitate de beneficiar al protecției temporare?

Să respectați legislația în vigoare cu privire la regimul juridic al străinilor.

În ceea ce privește spațiul în care veți locui în România, trebuie să cunoașteți că „Persoana care găzduiește străinul intrat legal pe teritoriul României are obligația legala să anunțe despre aceasta organul de poliție competent teritorial, în termen de 3 zile de la data găzduirii. Este considerată contravenție neîndeplinirea obligației de anunțare și se sancționează cu amendă de la 100 lei la 500 lei, in conformitate cu prevederile articolelor 12, 134 și 135 din OUG nr. 194/2002 privind regimul străinilor”.

Pentru înregistrarea găzduirii, există alternativ posibilitatea înregistrării în portalul pus la dispoziție de către Inspectoratul General pentru Imigrari – https://portaligi.mai.gov.ro/inregistrarestraini/ .

În situația cazării în hoteluri sau în alte amenajări turistice, veți îndeplini formalitățile de luare în evidență la administrația locului respectiv care, în termen de 24 de ore, va comunica datele necesare organului de poliție competent teritorial. În acest caz, datele se prezintă și polițiștilor din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări și celor din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, la solicitarea acestora.

Mă pot întoarce în țara de origine?

Dacă solicitați returnarea în țara de origine, veți fi sprijinit în acest sens de autorităţile statului român. Atât timp cât durata protecţiei temporare nu a expirat şi pe baza circumstanţelor care persistă în ţara de origine, puteți solicita reprimirea pe teritoriul României. În cazul în care solicitarea este admisă, veți beneficia de protecţie temporară până la expirarea perioadei pentru care v-a fost acordată forma de protecţie.

Excluderea de la protecție temporară:

Sunteți exclus de la acordarea protecţiei temporare dacă:

 1. a) există motive serioase pentru a se considera că:

     (i) ați comis o infracţiune gravă împotriva păcii, o crimă de război sau împotriva umanităţii, aşa cum sunt definite în instrumentele internaţionale instituite pentru a reglementa astfel de infracţiuni;

     (ii) ați comis o infracţiune gravă, alta decât cele prevăzute la pct. (i), în afară României, înainte de intrarea sa în statul român ca persoana care se bucură de protecţie temporară;

     (iii) sunteți vinovat de acte împotriva scopurilor şi principiilor Naţiunilor Unite;

 1. b) există motive temeinice pentru considerarea dumneavoastră ca un pericol la securitatea României sau, fiind condamnat printr-o hotărâre definitivă pentru săvârşirea unei infracţiuni deosebit de grave, reprezentați un pericol pentru ordinea publică din România.

Ce autorități îmi pot elibera permisul de ședere?

În cazul în care decideți să rămâneți și să beneficiați de protecție temporară în România, județul Prahova, vă puteți adresa, pentru eliberarea permisului, Serviciului pentru Imigrări al Județului Prahova, Mun. Ploiești, str. Vasile Lupu, nr. 60-62, jud. Prahova,

0244-302390

0244-596224

ph.igi@mai.gov.ro

Pentru informaţii privind activitatea Inspectoratului General pentru Imigrări, documentaţia necesară prelungirii dreptului de şedere, tipuri de formulare şi alte informaţii, se poate accesa site-ul oficial al instituției la adresa www.igi.mai.gov.ro