CONFERINȚĂ PRESĂ- ”Gestionarea situației refugiaților din Ucraina și aplicarea măsurilor concrete de protecție  și incluziune în domeniul sănătății, educației și cel de ocupare a locurilor de muncă la nivelul județului Prahova”

I. ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE DE INSPECTORATUL JUDEȚEAN DE POLIȚIE PRAHOVA

Conform art.12 din OUG 194/2002 privind regimul străinilor în România

Străinul intrat legal pe teritoriul României, precum și persoana care îl găzduiește au obligația să anunțe despre aceasta organul de poliție competent teritorial, în termen de 3 zile de la data intrării și, respectiv, a găzduirii.

În situația cazării în hoteluri sau în alte amenajări turistice, străinul va îndeplini formalitățile de luare în evidență la administrația locului respectiv care, în termen de 24 de ore, va comunica datele necesare organului de poliție competent teritorial.

Datele prevăzute la alin. (2) se prezintă și polițiștilor din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări și celor din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, la solicitarea acestora.

Activități preventive desfășurate de IPJ Prahova

Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova au desfăşurat în permanență acțiuni informativ – umanitare, pentru cetăţenii ucrainieni care tranzitează judeţul nostru spre alte destinaţii, în scopul prevenirii accidentelor rutiere, produse pe fondul oboselii la volan dar și pentru conștientizarea conducătorilor auto cu privire la responsabilitatea pe care o au atât față de persoanele din autoturismul pe care îl conduc, cât şi pentru toţi participanţii din trafic.

Polițiștii au oprit în trafic vehicule înmatriculate în Republica Ucraina, ocazie cu care au oferit conducătorilor auto, dar și pasagerilor, cafea, ceai și sfaturi preventive, în limba engleză dar și în ucraineană.

Monitorizarea situației refugiaților de pe raza județului Prahova

Încă de la debutul războiului din Ucraina, Inspectoratul de Poliție Județean Prahova a fost alături de refugiații care au tranzitat județul nostru și care au decis să rămână cazați în spații de cazare temporare sau chiar și pe o perioadă nelimitată.

Polițiștii prahoveni au monitorizat în permanență persoanele cazate, oferind sprijin pe perioada șederii acestora, totodată desfășurând activități preventive pentru a nu fi victimele vreunor infracțiuni.

 

II. ACTIVITATE A INSPECTORATULUI GENERAL PENTRU IMIGRĂRI

Potrivit HOTĂRÂRII GUVERNULUI ROMÂNIEI nr. 639 din 20 iunie 2007, privind structura organizatorică şi atribuţiile Inspectoratului General pentru Imigrări, instituția noastră, este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor, care exercită atribuţiile ce îi sunt date prin lege pentru implementarea politicilor României în domeniile migraţiei, azilului şi al integrării străinilor, precum şi a legislaţiei relevante în aceste domenii.

Având în vedere existenţa unui aflux masiv de persoane strămutate din Ucraina pe fondul conflictului militar din această țară, în temeiul HOTĂRÂRII nr. 367 din 18 martie 2022, privind stabilirea unor condiţii de asigurare a protecţiei temporare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul străinilor, Inspectoratul General pentru Imigrări va asigura emiterea documentelor de protecție temporară următoarelor categorii de persoane:

  1. a) cetățeni ucraineni care au locuit în Ucraina înainte de data de 24.02.2022, indiferent de momentul părăsirii teritoriului Ucrainei;
  2. b) cetățeni terți non-ucraineni sau apatrizi care beneficiau în Ucraina înainte de 24.02.2022 de o formă de protecție internațională sau o formă echivalentă națională de protecție;
  3. c) membrii de familie ai persoanelor prevăzute la lit. a) și b):
  4. Soțul/soția
  5. Copiii minori necăsătoriți ai beneficiarilor sau ai soțului/soției, legitimi/născuți în afara căsătoriei/adoptați

iii. alte rude apropiate care trăiau împreună, ca parte a familiei, atunci când au avut loc evenimentele care au condus la afluxul masiv de persoane strămutate și care erau în acel moment în totalitate sau în principal dependente de un beneficiar

  1. d) cetățenii terți non-ucraineni și apatrizii care dovedesc că au rezidență legală în Ucraina, în baza unui permis de ședere permanent emis în conformitate cu legislația ucraineană și care nu se pot întoarce, în condiții sigure și stabile, în țara sau în regiunea de origine.

***

Pentru informaţii privind activitatea Inspectoratului General pentru Imigrări, documentaţia necesară prelungirii dreptului de şedere, tipuri de formulare şi alte informaţii, se poate accesa site-ul oficial al instituției la adresa www.igi.mai.gov.ro

 

III. ACTIVITATEA INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN PRAHOVA ÎN VEDEREA ASIGURĂRII DREPTULUI LA EDUCAŢIE PENTRU PREŞCOLARII/ELEVII UCRAINIENI VENIŢI DIN UCRAINA

La nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova, a fost constituită, prin decizia nr.217/07.03.2021, în baza adresei M.E. nr. 9109/04.03.2022, Comisia pentru coordonarea activităţii de repartizare a preşcolarilor/elevilor ucrainieni/veniţi în urma crizei generate de desfăşurarea conflictului militar pe teritoriul acestui stat la unităţile de învăţământ în care se pot desfăşura activităţi educaţionale, precum şi în instituţiile în care vor beneficia de asistenţă psihopedagogică şi consiliere.

Comisia realizează demersurile necesare asigurării dreptului la educaţie pentru preşcolarii/elevii ucrainieni veniţi din Ucraina.

Până la data de 05.04.2022, au fost repartizaţi ca audienţi, în unităţi şcolare din judeţul Prahova, 74 de preşcolari şi elevi, iar pentru alţi 76 de copii (găzduiţi la Complexul de servicii comunitare Raza de soare, Băicoi, respectiv la două locaţii ale Asociaţiei PROVITA) s-a asigurat participarea la activităţi extraşcolare în cadrul Clubului Copiilor Băicoi şi Clubului Copiilor Vălenii de Munte.

Tot ca măsură de sprijin pentru cetăţenii din Ucraina, la Colegiul Naţional Pedagogic Regina Maria Ploieşti, se pot depune cereri de înscriere la cursuri de învăţare a limbii române (personal sau la adresa liceul_pedagogic2003@yahoo.com). Cursurile au loc de două ori pe săptamână şi au început vineri, 1.04.2022, participând 5 copii şi 8 adulţi, cu vârste cuprinse între 5 şi 82 de ani.

Informaţii privind aceste demersuri se găsesc pe site-ul isjph.ro (model de cerere pentru înregistrarea copiilor la şcoală- în limbile română, ucraineană şi engleză, îndrumări privind înscrierea la cursul de învăţare a limbii române şi model de cerere).

 

IV. DECONTAREA CHELTUIELILOR DE CAZARE ȘI HRANĂ A PERSOANELOR SOSITE DIN ZONA DE CONFLICT, GĂZDUITE DE PERSOANE FIZICE ȘI JURIDICE

DECONTAREA CHELTUIELILOR PENTRU PERSOANE JURIDICE

Conform prevederilor legale în vigoare, Inspectoratul pentru Situații de Urgență al județului Prahova poate încheia contracte de furnizare a serviciilor de cazare cu operatorii economici stabiliți prin Hotărârea nr. 21/08.03.2022 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență privind stabilirea spaţiilor temporare de cazare pentru cetăţenii străini sau apatrizi aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, în valoare de 50 lei/zi/persoană și până la 100 de lei prin procedură de achiziție, dar numai după ocuparea locurilor aferente sumei de 50 lei.

Facem precizarea că la nivelul județului au fost semnate trei protocoale de colaborare însă, până la acest moment, nu au fost efectuate plăți, întrucât nu au fost primite facturi/ deconturi de la instituțiile publice care asigură cazarea și hrana persoanelor.

DECONTAREA CHELTUIELILOR PENTRU PERSOANE FIZICE

             Pentru cazare: cuantumul este de 50 lei/zi/persoană și se asigură conform OUG 28/2022; mecanismul de plată se află în procedură de aprobare prin hotărâre de guvern;

             Pentru hrană: cuantumul este de 20 lei/zi/persoană și se asigură conform HG 336/2022, astfel:

  • Persoanele fizice depun în primele 3 zile lucrătoare ale fiecărei luni pentru luna precedentă, la autoritățile administrației publice locale ale unităților administrativ teritoriale pe raza cărora se află locuința în care sunt găzduiți cetățenii din Ucraina, o cerere în care se precizează: numărul persoanelor găzduite, numele și prenumele acestora, localitățile din care aceștia declară că provin și intervalul de timp pentru care solicită decontarea cheltuielilor; aceasta trebuie însoțită de o declarație pe proprie răspundere care să ateste veridicitatea informațiilor cuprinse în cerere, copia actului de identitate al solicitantului și documente care atestă dreptul de folosință asupra locuinței în care sunt găzduiți cetățenii din Ucraina. Cererile depuse la autoritățile publice locale se soluționează în luna următoare;
  • Autoritățile administrației publice locale ale unităților administrativ teritoriale care au primit astfel de cereri întocmesc situații centralizatoare cu numele și prenumele fiecărei persoane fizice solicitante, numărul cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona de conflict, găzduiți, numărul zilelor de găzduire, precum și suma solicitată de fiecare persoană fizică, conform anexei 3 la HG 336/2022.

În termen de 3 zile lucrătoare, autoritățile administrației publice locale transmit situațiile centralizatoare, întocmite și certificate pentru realitate, Inspectoratului pentru Situații de Urgență al județului Prahova, după caz, precum și spre informare Instituției Prefectului.

În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea sumelor de la inspectorat autoritățile administrației publice locale efectuează plata sumelor cuvenite către beneficiari, în numerar sau prin virament bancar, în funcție de opțiunea înscrisă în cerere.

 

V. CONT DE DONAȚII DESCHIS LA NIVELUL  I.G.S.U.

Potrivit prevederilor art. X din OUG nr.20/2022, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a deschis un cont distinct de disponibil în lei la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, precum și conturi în lei și valută la Banca Comercială Română, pentru acordarea de sprijin și asistență umanitară cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina.

Persoanele fizice și persoanele juridice, cu excepția instituțiilor și autorităților publice, pot dona sume de bani care se colectează de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în următoarele conturi:

🔘 Beneficiar:  UNITATEA MILITARĂ 0276 BUCUREȘTI, Cod de identificare fiscală: 4203997

🔘 Cont în lei deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București: RO34TREZ700500703XXXXXXX

🔘 Cont în lei deschis la Banca Comercială Română, Sucursala Unirii: RO09RNCB0082044180490040

🔘 Cont în EURO deschis la Banca Comercială Română, Sucursala Unirii: RO79RNCB0082044180490041

🔘 Cont în USD deschis la Banca Comercială Română, Sucursala Unirii: RO52RNCB0082044180490042

Campania de donare de sume potrivit prevederilor se desfășoară până la data de 31 decembrie 2022.

 

www.dopomoha.ro

Platformă dezvoltată de Guvern în parteneriat cu societatea civilă, pentru a veni în sprijinul refugiaților ucraineni cu informații privind drepturile pe care le au în România.

www.dopomoha.ro încorporează o platformă de donații, care preia inițiativa guvernamentală ”Ucraina – Împreună ajutăm mai mult”, sub umbrela „Sprijin de Urgență”.

 

Sprijin de urgentă

Platforma ”Sprijin de urgență” – Coordonează eforturile instituțiilor guvernamentale, societății civile, mediului privat, organizațiilor naționale și internaționale de a veni în sprijinul poporului și refugiaților ucraineni, greu încercați de agresiunea militară.

 

VI. SITUAŢIA MIGRANŢILOR UCRAINIENI ÎNREGISTRAŢI LA AJOFM PRAHOVA

Pe fondul conflictului armat din Ucraina, Ministerul Muncii si Solidarităţii Sociale a luat o serie de decizii care vizeaza flexibilizarea conditiilor de acces pe piata muncii din Romania pentru cetatenii ucrainieni. Prin OUG nr.20/2022 privind modificarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri de sprijin si asistenta umanitara s-au instituit masuri de sprijin si asistenta umanitara aflate inclusiv in sfera de competenta a Ministerul Muncii si Solidarităţii Sociale (MMSS).

Solutii pentru facilitarea accesului cetatenilor ucrainieni pe piata muncii din Romania:    art. VI din OUG nr. 20/2022

Art. VI. — “(1) Cetățenii ucraineni intrați legal pe teritoriul României și care nu solicită o formă de protecție potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările și completările ulterioare, pot fi încadrați în muncă fără avizul de angajare prevăzut la art. 3 alin. (1) și art. 17 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, aprobată prin Legea nr. 14/2016, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Persoanelor prevăzute la alin. (1) li se prelungește dreptul de ședere în scop de muncă potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, fără obligativitatea obținerii unei vize de lungă ședere pentru angajare în muncă.

(3) Încadrarea în muncă a cetățenilor ucraineni, care provin din zona de conflict armat din Ucraina, care nu dețin documente care să probeze calificarea profesională sau experiența în activitate necesare ocupării unui loc de muncă, se poate realiza, pentru o perioadă de 12 luni cu posibilitatea de prelungire cu perioade de 6 luni, pentru maximum un an, în baza declarației pe propria răspundere a acestora că îndeplinesc condițiile de calificare profesională și experiență în activitate necesare ocupării locului de muncă pe care urmează să fie încadrați și nu au antecedente penale care să fie incompatibile cu activitatea pe care o desfășoară sau urmează să o desfășoare pe teritoriul României.

(4) Procedura de încadrare în muncă pentru persoanele prevăzute la alin. (3) se aprobă prin ordin al ministrului muncii și solidarității sociale, în termen de 5 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(5) Încadrarea în muncă a persoanelor prevăzute la alin. (3) se realizează cu respectarea prevederilor art. 29 și art. 31 din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește verificarea prealabilă a aptitudinilor profesionale și personale ale persoanei care solicită angajarea, respectiv stabilirea unei perioade de probă pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului individual de muncă.

(6) Prevederile alin. (3) nu se aplică în cazul cetățenilor ucraineni proveniți din zona de conflict armat din Ucraina, care doresc să acceadă la ori să exercite în România, în mod independent sau ca salariat, profesiile de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist, moașă, medic veterinar și arhitect sau una din profesiile prevăzute la anexele nr. 2, 4 și 8 din Legea nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare.

(7) Cetățenii ucraineni prevăzuți la alin. (1) au acces la sistemul asigurărilor pentru șomaj, la măsurile de prevenire a șomajului și la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă, acordate în urma înregistrării la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, în condițiile stabilite pentru cetățenii români de prevederile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare”.

cu conditia inregistrarii la agentiile locale din judetul Prahova, inclusiv electronic la adresa de e-mail: prahova@anofm.gov.ro

respectiv:

Agentia  Locala  Ploiesti

Adresa : Ploiesti, Str. Nicolae Iorga nr. 1

Telefon : 0244-571390

Punct de lucru Valenii de Munte

Adresa : Valenii de Munte, Str. Berevoiesti nr. 6B

Telefon : 0244-280339

Punct de lucru Mizil

Adresa : Mizil, Str. I.L.Caragiale, Bl.42, Sc. A, Ap.3, Parter

Telefon : 0244-571555

Punct de lucru Urlati

Adresa : Urlati, Str.Tudor Vladimirescu, nr.10 ,Bl.15, Sc.A,Ap.3

Telefon :  0344802300

Agentia  Locala Campina

Adresa : Campina , Str. Maramures, Nr.19

Telefon : 0244-376001

Punct de lucru Sinaia

Adresa : Sinaia, B-dul Carol I, Nr. 47

Telefon : 0735786220

ANOFM a elaborat un pliant in limba romana, ucraineana si engleza, material ce a fost postat pe site-ul ANOFM si pe retele de socializare. Pliantul contine cod QR cu datele de contact ale tuturor agentiilor judetene, locale si puncte de lucru.

In acest sens, va lansam invitatia de colaborare in procesul de identificare si inregistrare a cetatenilor  ucrainieni care au dobandit o forma de protectie internatioanala, in evidentele noastre pentru a beneficia gratuit de masurile de stimulare a ocuparii: medierea muncii, informarea si consilierea si formarea profesionala.

In plus fata de aceste informatii, pentru orice alte observatii, demersuri, sugestii, initiative locale in care sunteti implicati in sprijinul ucrainenilor, va rugam sa ne contactati la tel: 0244/577380 sau la adresa de e-mail: ajofm.ph@anofm.gov.ro

 

VII. CONDITIILE ACORDARII ASISTENTEI MEDICALE IN CADRUL SISTEMULUI DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE, PENTRU CETATENII REFUGIATI DIN UCRAINA

Ordonanța de urgență nr. 15/2022 publicată în Monitorul Oficial nr. 227/08.03.2022, aduce modificări de acte normative, respectiv introduce mai multe măsuri în contextul conflictului din Ucraina, în vederea acordării de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina. Astfel, Ordonanța reglementează unele măsuri de sprijin și asistență umanitară pentru persoanele dislocate din Ucraina, destinate în special persoanelor care nu solicită azil, întrucât pentru solicitanții de azil se aplică regimul prevăzut de Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, și persoanelor vulnerabile precum minorii, persoanele cu dizabilități, persoanele vârstnice cu mobilitate scăzută sau în situație de dependență. Cetățenii ucraineni și apatrizii afectați de război au dreptul de a primi gratuit asistență medicală și tratament corespunzător prin sistemul național de asistență medicală de urgență și de prim ajutor calificat.

Cetățenii ucraineni, apatrizii sau cetățenii unor state terțe care beneficiau de protecție internațională sau de o protecție națională echivalentă în Ucraina și membrii lor de familie, indiferent dacă solicită protecție internațională în România, care necesită servicii medicale, materiale sanitare, medicamente și dispozitive medicale, altele decât în cazuri de urgență, beneficiază de pachetul de servicii de bază prevăzut în contractul-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, precum și de medicamente, materiale, dispozitive și servicii medicale cuprinse în programele naționale de sănătate curative, întocmai ca asigurații români, fără plata contribuției corespunzătoare.

Persoanele de mai sus beneficiază de servicii medicale în asistență medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile clinice cuprinse în pachetul de servicii de bază, fără a fi necesară prezentarea biletului de trimitere.

Furnizorii de servicii medicale, materiale, medicamente și dispozitive medicale/sanitare, aflați în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate, sunt obligați să înregistreze aceste persoane în aplicația pusă la dispoziție de CNAS și să păstreze copii de pe documentele de identitate ale beneficiarilor, dacă există.

Furnizorii mai au obligația să întocmească evidențe distincte pentru cele de mai sus, întocmind facturi distincte. Asumarea serviciilor medicale ori a celorlalte materiale se face prin semnătură electronică extinsă/calificată, iar, în caz că acestea sunt înregistrate offline, trebuie să fie transmise în termen de 3 zile lucrătoare de la data acordării, cu excluderea acestei zile. Nerespectarea acestor prevederi atrage nedecontarea serviciilor și materialelor de către casele de asigurări de sănătate.

Art. 20 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România și art. 7 din Ordonanța de Guvern nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor prevăd faptul că persoanele cu protecție internațională au acces la asistența medicală și la sistemul de asigurări de sănătate în aceleași condiții ca cetațenii români.

Aceste persoane sunt cuprinse în sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu sau fără plata      contribuției, dacă se încadrează în categoriile prevăzute de Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

 

VIII. FACILITĂȚI TRANSPORT

Guvernul a adoptat o hotărâre prin care acordă gratuități şi facilități pentru transportul cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina

Este vorba de acordarea de facilități pentru transportul rutier, feroviar, naval și aerian în cazul cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina şi care nu solicită o formă de protecție potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România.

Principalele aspecte reglementate prin actul normativ se referă la:

– acordarea de gratuitate la toate călătoriile efectuate cu operatorii de transport feroviar, la tren de rang Regio și Interregio, clasa a II-a – loc, pe scaun, pe perioada staționării temporare sau a tranzitării teritoriului României, în baza actelor de identitate, a documentelor temporare de identitate, de rezidență sau a permiselor eliberate de autoritățile române;

– scutirea de la plata tarifelor de trecere cu bacul pentru cetățenii străini sau apatrizii care intră în România prin punctul internațional de trecere a frontierei de stat româno-ucrainene dintre localitățile Isaccea şi Orlivka, precum și acordarea de gratuitate la călătoriile efectuate cu operatorii de transport fluvial pe ruta Isaccea – Galați;

– acordarea de gratuitate la transportul rutier național sau internațional, după caz, pe perioada staționării temporare sau a tranzitării teritoriului României;

– scutirea de la perceperea taxelor aferente autorizațiilor de transport de persoane și de marfă prevăzută de acordurile rutiere bilaterale sau multilaterale;

– decontarea contravalorii biletelor de călătorie gratuită prin bugetul Autorității pentru Reformă Feroviară și reguli privind decontarea.

Comitetul județean pentru situații de urgență stabilește capacitățile de transport disponibile în vederea satisfacerii necesitații de transport rutier, pe baza disponibilității transmise de operatorii de transport rutier de persoane către consiliile județene și a datelor puse la dispoziție de reprezentantul Autorității Rutiere Române din cadrul comitetului.

De asemenea, în situații excepționale, reprezentate de imposibilitatea efectuării transportului, pe modurile de transport feroviar sau rutier, la solicitarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Departamentul pentru Situații de Urgență, cu acordul statului de destinație, se poate organiza transportul gratuit al respectivelor persoane, care vor să părăsească România, prin curse aeriene de tip charter.

Acordul statului de destinație se transmite Ministerului Transporturilor și Infrastructurii de către Departamentul pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Achiziția serviciilor de transport aerian tip charter se realizează prin procedura de achiziție publică în regim de urgență, conform prevederilor din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

*informațiile din material au fost puse la dispoziția Instituției Prefectului Județului Prahova de către instituțiile/ structurile implicate în județul Prahova în gestionarea crizei umanitare a refugiaților, precum: Inspectoratul Județean de Poliție Prahova, Serviciul pentru Imigrări al Județului Prahova, Inspectoratul pentru Situații de Urgență al județului Prahova, Agenția Județenă pentru Ocuparea Forței de Muncă Prahova , Inspectoratul Școlar Județean Prahova, Casa de Asigurări de Sănătate Prahova.